Mobiel 21 zoekt een onder­zoek­er duurzame mobiliteit

19.07.2020

De Ultieme Vraag Mobiel 21 je voorschote­lt is: Hoe mak­en we onze ste­den en gemeen­ten weer op mensen­maat? Jij bepaalt hoe je op zoek gaat naar antwo­or­den. Maar als je ze hebt, is het ook aan jou om de wereld te vertellen over je baan­brek­ende ont­dekkin­gen, grensver­leggende ver­ban­den en inspir­erende inzicht­en. Want we willen dat iedereen weet én snapt wat de waarde is van jouw onder­zoek voor een gezonde, mobiele wereld waarin mensen cen­traal staan.

Wat jij krijgt

 • Boeiende Europese en Vlaamse onder­zoek­spro­jecten over duurzame mobiliteit voor mensen.
 • Uit­ge­brei­de kansen om het belang en de resul­tat­en van jouw onder­zoek te ver­tal­en naar belei­ds­mak­ers, burg­ers en andere stake­hold­ers. Jij bent ons kruis­punt voor een opti­male uitwissel­ing van ken­nis en inzichten.
 • Gedreven collega’s die al eens vreemde woor­den in de mond nemen zoals cit­i­zen sci­ence, ver­vo­er­sar­moede en burgerparticipatie. 
 • Een goede work-life-bal­ans en de mogelijkheid om struc­tureel te flexw­erken of thuis te werken.
 • Een aantrekke­lijk loon­pakket vol­gens PC329 met terug­be­tal­ing abon­nement open­baar ver­vo­er, fietsver­goed­ing, maalti­jd­cheques, tussenkomst gsm-abon­nement, groepsverzek­er­ing en 4 extra vakantiedagen.
 • Een goed bereik­bare werk­plek op wan­de­laf­s­tand van Leu­ven station.
 • Boeiende on-the-job trainingsmogelijkheden.

Wat jij hebt

 • Een sterke inter­esse in mobiliteit en de motieven en psy­cholo­gie achter menselijk (verplaatsings)gedrag.
 • Gede­gen ken­nis van sta­tistiek, (met vb. ken­nis van spss) opstellen van sur­veys, gebruik­er­son­der­zoek en bijhorende evaluatiemethoden.
 • Ongelooflijk veel goest­ing om erin te vliegen. Ervar­ing met onder­zoek (kwal­i­tatief en/​of kwan­ti­tatief) en com­mu­ni­catie erover is een meerwaarde.
 • Een hart voor het milieu en ons klimaat.
 • Een feil­loos ana­lytisch en prob­leemo­plossend ver­mo­gen. Jij reduceert een prob­leem tot de essen­tie en zoekt gericht naar oplossin­gen. Je bent een sterke organ­isator en plan­ner en je neemt ver­ant­wo­ordelijkheid voor je eigen werk. 
 • Een vlotte pen én tong om helder te com­mu­niceren én sen­si­bilis­eren in func­tie van onze strate­gis­che doel­stellin­gen. Geen doel­groep laat je onge­moeid (bewon­ers, bezoek­ers, belei­ds­mak­ers, bedri­jven, scholen …). 
 • Een tal­ent om mensen te inspir­eren. Je motiveert mensen en reikt meth­od­es aan om hun gedrag duurza­am te veran­deren. Je toont onderne­m­ingszin, werkt proac­tief en sig­naleert kansen bin­nen het belei­ds­domein van (duurzame) mobiliteit.
 • Tal­enken­nis: Ned­er­lands en Engels zijn een must, Frans een meer­waarde. Andere tal­en zijn mooi meegenomen.
 • Team­spir­it. Je start en coördi­neert pro­jecten en je werkt vlot samen, zow­el met collega’s als mensen buiten onze organisatie.
 • Zin voor ini­ti­atief. Je vol­gt de ontwik­kelin­gen bin­nen het belei­ds­domein (duurzame) mobiliteit op en je neemt zelf het ini­ti­atief om nieuwe pro­jecten en acties te wer­ven en op te starten.

Wat jij nog moet doen

Stu­ur je moti­vatiebrief en cv naar els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be voor 15 augus­tus 2020 en wie weet word jij wel onze nieuwe onderzoeker/​wereldverbeteraar. Voor meer infor­matie over de func­tie van onder­zoek­er stu­ur je een e‑mail naar secretariaat@​mobiel21.​be met ​‘Vaca­ture onder­zoek­er’ in het onderwerp.

Wat jij nog moet weten

 • We plan­nen de sol­lic­i­tatiege­sprekken vanaf dins­dag 8 sep­tem­ber 2020.
 • Bij Mobiel 21 vin­den we jouw kwaliteit­en en moti­vatie belan­grijk­er dan leefti­jd, ges­lacht, geaard­heid, hand­i­cap, roots of nationaliteit.